Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Gå till startsidan

De kommande veckorna uppgraderar Sveriges Skolledare till ett nytt it- och medlemssystem. Det innebär att du från och med fredag den 8 december till och med måndagen den 18 december inte kan komma in på Mina sidor. Nytt växelnummer är 08-567 062 00.

Avlöst övertidsersättning

Skolledares arbetstid kan regleras på flera olika sätt. Några har exempelvis lokala kollektivavtal för sin arbetstid. Det absoluta flertalet har dock endast en skrivning i sitt anställningsavtal där rätten till övertidsersättning är avlöst mot att lönen satts högre än vad den annars skulle ha satts. Denna sida behandlar bara detta fall.  

Ofta upplever skolledare att de har en gränslös arbetstid i och med att de avlöst rätten till övertidsersättning. Skolledare kan också mötas av att deras chefer menar att det är skolledarens eget problem att hålla rätt på sin arbetstid och själv kompensera kvällsarbete med ledighet. 

Arbetsmiljöreglerna omfattar dig även som anställd 

Uppfattningarna ovan stämmer givetvis inte med arbetsmiljöregelverket. Arbetstidslagen gäller även om rätten till övertidsersättning är avlöst i det egna anställningsavtalet. Det innebär bland annat att skolledare ska ha en normalarbetstidsram, tydliggjord i ett normalarbetstidsschema, så att avvikelse från ordinarie arbetstid kan följas upp. 

Kravet på uppföljning åligger arbetsgivaren och i lagen angivna spärrgränser ska följas. Övertid ska endast användas när det finns särskilt behov av ökad arbetstid, dvs när det dyker upp i på förhand oförutsägbara händelser. Planerad övertid ska inte förekomma och ständigt återkommande övertid är inte acceptabelt vare sig i lagen eller i våra avtal. 

Skolledaruppdraget ska rymmas inom ordinarie arbetstid 

I detta sammanhang ska också nämnas att det förekommer uppfattningar om att skolledare har så kallad oreglerad arbetstid. Det stämmer inte. På arbetsmarknaden finns förvisso grupper av medarbetare som har avtal med oreglerad arbetstid men skolledare tillhör inte dessa grupper. 

Sammanfattningsvis innebär detta att: 

  • Ordinarie arbetstid för en vecka är 40 timmar 
  • Mer än detta, exempelvis ett kvällsmöte som läggs till, är en avvikelse från ordinarie arbetstid 
  • Sådana avvikelser ska vara av tillfällig natur och överenskommas i förväg 
  • Arbetsgivaren, därmed närmaste chef, har ett ansvar att registrera avvikelserna så att de sammantaget inte blir för stora 
  • Ständigt återkommande/pågående avvikelser, s k "planerad övertid" ska inte förekomma 

Skolledare jobbar för mycket 

Det är väl känt att chefer i allmänhet och skolledare i synnerhet jobbar alldeles för mycket. I en rapport om svensk skola skriver OECD: ”The norm for working hours of school leaders appears to be around 50 hours weekly, even though the normal work week is up to 40 hours. These working hours are among the highest when compared to other public service occupations in Sweden.” 

Det är naturligtvis oacceptabelt att en hel yrkesgrupp ska arbeta omkring 50 timmar/vecka när lag och avtal i de flesta fall påbjuder omkring 40 timmar. Sveriges Skolledare menar att skolledarnas chefer och arbetsgivare måste ta ett betydligt större ansvar i denna fråga. 

Sveriges Skolledare kräver

System och rutiner 

De ska finnas system och rutiner där skolledares chefer och arbetsgivare kan ta ansvar för skolledares arbetstid enligt lag och avtal. Dessa system och rutiner måste överenskommas lokalt efter lokala förutsättningar. 

Lokala avtal om arbetstid ska fungera för båda parter 

De centrala kollektivavtalen, t ex Allmänna Bestämmelser, anger de normer som ska gälla för övertid. Om det träffas lokala kollektivavtal eller enskilda anställningsavtal som avviker från dessa normer, ska det finnas ett tydligt syfte med dessa 

Utgångspunkten ska vara att det lokala avtalet ska uppfattas som bättre av båda parter. Reglering i anställningsavtal är däremot en enskild överenskommelse, där arbetsgivaren har skyldighet att tydliggöra innehållet innan överenskommelsen görs. Ett vanligt bakomliggande syfte är ofta att arbetstiden bättre kan anpassas till hur verksamheten bedrivs. 

Lokala avtal ska utvärderas 

Huruvida syftet med avvikelserna uppnås inom ramen för en i övrigt god arbetsmiljö ska utvärderas regelbundet Om detta inte sker bör arbetsgivaren återgå till det centrala avtalet. 

Parterna på den kommunala sidan är överens om att lönesättningen och övertidsrätten bör ses över om förutsättningarna ändras, vilket sker när skolledares ansvarsområden förändras. Avlöst övertid, och eventuell ersättning för denna, ska alltså omförhandlas när skolledare får nya/andra arbetsuppgifter och ändrat ansvar. 

Avlöst övertid ska värderas högre 

Det kan här nämnas att skolledare inte sällan avlöser sin övertid i sina egna anställningsavtal. Sveriges Skolledare tycker att det är en dålig affär. På andra delar arbetsmarknaden är fem extra semesterdagar en vanligt förekommande ersättning för avlöst övertid. Även detta är knappt, men ändå betydligt bättre. Det ger också möjlighet till återhämtning. Det rimligaste är givetvis fem extra semesterdagar och högre lön.