Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Gå till startsidan

Förbundets lönepolitik

Skolledaryrket är ett fantastiskt uppdrag men kräver en stor arbetsinsats och är förknippat med ett mycket stort och viktigt ansvar. Vi vet att investeringar i ledarskapet i förskola och skola ger avgörande påverkan på resultatet i förskola och skola – det vill säga vår framtid.

 • Skolledare är en attraktiv profession och måste så förbli. 
 • Förskola och skola är prioriterade verksamheter i vårt samhälle. 
 • Skolledare drivs av en genuin professionsstolthet. De vet att deras uppdrag gör skillnad. 
 • Trots hård arbetsbelastning präglas våra skolledares arbete av en hög grad av arbetsglädje. 
 • Våra medlemmar anser att deras uppdrag i grunden är lustfyllt och mäktigt. 
 • Skolledare arbetar alldeles för mycket övertid. Nu måste vi få betalt för allt arbete. 
 • Arbetsliv och privatliv måste kunna kombineras. 
 • Skolledarna löner är i huvudmannens budget en liten post, men har stor betydelse. 
 • Omsättningstakten av rektorer är dyr – både för verksamheten men framför allt för barn och elever. Den måste minska. 
 • Nyrekryteringar är dyra och tar tid, alternativkostnaderna är alltså stora. 

Inspirationsdokument inför löneöversynen 2023

Skolledares löner måste öka

Skolledare tjänar enligt Sveriges Skolledare alldeles för lite. Skolledarens yrke är komplext och innebär ett stort ansvar. Men trots det motsvarar inte lönen de förväntningar som finns i yrket. Vi arbetar för ett lönelyft på 20 000 för skolledare.

Förutom att skolledare har samma uppdrag som andra chefer med ansvar för t.ex. budget, resultat, medarbetare och arbetsmiljö, har de samtidigt flera andra uppdrag som andra chefer inte har. I det kan ingå många olika funktioner och roller.

Exempel på skolledares ansvar

Myndighetsutövning och granskning

 • Uppgifter och ledning från både stat och huvudman
 • Ansvara för myndighetsutövning med beslut och utredningar som kan bli föremål för granskning och överklagan
 • Ansvara för att verksamheten inriktas mot de nationella målen och ser till att dessa är väl kända i verksamheten
 • Hantera utomstående granskning regelbundet

Leda och utveckla verksamhet

 • Leda medarbetare som är medlemmar i en profession
 • Främja kollegial samverkan
 • Ansvara för utveckling av undervisning
 • Arbeta för goda relationer med vårdnadshavare och med andra aktörer runt skolan
 • Lyssna till barn och elever i planering av verksamheten
 • Ta stöd av forskning och beprövad erfarenhet i planering av verksamheten

Systematiskt kvalitetsarbete

 • Leda det systematiska kvalitetsarbetet och har ett statligt uppdrag att utveckla utbildningen
 • Söka behålla och rekrytera legitimerad personal med rätt kompetens och behörighet
 • Se till att det finns ett tydligt och väl strukturerat arbete kring särskilt stöd och särskilda anpassningar
 • Utvärdera arbetet och fördela resurser till särskilt stöd och extra anpassningar
 • Sörja för att resursfördelning i övrigt främjar likvärdighet
 • Utveckla och ansvara för den inre organisationen

Arbete för hälsa och trygghet

 • Leda ett hälsofrämjande och förebyggande arbete för barn och elever
 • Säkerställa en positiv studiemiljö fri från kränkningar och diskriminering för barn, elever och personal
 • Säkerställa trygghet och studiero för barn och elever