Logo Logga in Bli medlem

EFFEKTIVA BESLUTSVÄGAR

I skola och förskola finns det tydliga beslutsvägar. Som rektor bestämmer du utformningen av dessa. Uppdraget handlar om att leda utbildningen mot de nationella målen samt att vara arbetsgivarföreträdare.

Här hittar du...

... mer kunskap om hur förskolan och skolan styrs genom stat och huvudman så att du själv kan planera och leda utbildningen genom en stabil och effektiv arbetsorganisation.

Vi hoppas att du...

... tryggt kan ta de slutgiltiga besluten för hur förskolan/skolan ska utformas. Utifrån en budget i balans är ditt pedagogiska ledarskap avgörande för barnens/elevernas förutsättningar till utveckling och lärande.

 

Styrdokument

Som rektor behöver du vara väl medveten om de styrdokument som finns. Du behöver givetvis inte kunna allt. Men vissa delar är viktigare än andra i det vardagliga arbetet och påverkar ditt sätt att skapa en stabil och effektiv arbetsorganisation.

De nationella kravställningarna uttrycks i olika styrdokument. I förskolan och skolan finns det ibland olika kulturer. Det är viktigt att de nationella styrdokumenten även styr utbildningen inom starka kulturer. I annat fall riskeras myter att skapas som blir till sanningar och rektorn kan förlora sin trovärdighet att styra.

Skollagen

Kommunala förskolor och skolor styrs av 6 kap. 33 – 34 §§ kommunallagen. Det kan handla både om uppgifter som fullmäktige delegerat till nämnden och uppgifter som åligger nämnden, vilka slutligen delegerats till rektor, enligt 3 kap. 13 § kommunallagen. Fristående huvudmän kan delegera mera till rektor utifrån de associationsrättsliga regler som gäller. Trots detta anger skollagen även begränsningar för de fristående alternativen.

Lagstiftaren i den gällande skollagen (2010:800) har beskjutit huvudmannens beslutanderätt jämfört med tidigare skollag (1985). I dagens skollag är det främst rektor som är uttalad beslutsfattare även om skolchefer nyligen (2019) fått ett tydligare ansvar vad gäller att biträda sin huvudman.

”Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i denna lag, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar” (Skollagen kap. 2, 8 §).

I flera avseenden kan dock inte huvudmannen varken delegera eller återta rektors beslutanderätt.

”Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av verksamheten”. (Skollagen kap. 2, 8 a §).

Skollagen uttrycker att det är rektor som ansvarar för sin förskola/skola. Biträdande rektorer nämns inte i skollagens rampljus överhuvudtaget.

”Rektorn beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Rektorn fattar i övrigt de beslut och har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i denna lag eller andra författningar” (Skollagen 2.kap 10 §).

Om du ger medarbetarna tydliga uppdragsbeskrivningar utifrån barnens/elevernas bästa undanröjs missuppfattningar, underlättar medarbetarnas samarbete och förhindras överbelastningar. Skolan/förskolan stabiliseras och effektiviseras.

Styrkedja

I stabila och effektiva arbetsorganisationer finns det tydliga beslutsvägar. Riksdagen beslutar om skollag och regeringen bestämmer läroplan. Men styrningen påverkas även av huvudmannen. Huvudmannen är arbetsgivare och ger rektor de ekonomiska förutsättningarna.

Enligt skollagen är det rektor som leder och fördelar arbetet inom förskolan/skolan och beskrivs ofta som chef, ledare och pedagogisk ledare. Uppdraget handlar om att leda utbildningen mot de nationella målen samt att vara arbetsgivarföreträdare.

Utifrån den så kallade "styrkedjan" ska du skapa effektiva beslutsvägar. En utmaning är att ge dina medarbetare goda förutsättningar till inflytande och delaktighet. Men du har fortfarande både skyldighet och rättighet att ta slutgiltiga beslut.

Ekonomi och arbetsmiljö

Ekonomiska förutsättningar

De största kostnaderna för varje förskola/skola handlar om medarbetares löner. Andra stora utgifter består av digital utrustning, inventarier och läromedel. Rektors möjligheter att anställa behöriga medarbetare varierar, vilket kan bero på flera faktorer.

  • Huvudmannens ekonomiska tillstånd
  • Geografiskt läge
  • Barn- och elevantalet
  • Statsbidrag och EU-bidrag.

Styrmedel:

  • Huvudmannens ekonomisystem
  • Socioekonomiska system och andra tillägg

Arbetsmiljö

Rektorn företräder arbetsgivaren i fråga om arbetsmiljö. I vissa fall i samverkan med sin huvudman. Det kan t.ex. handla om vissa rekryteringar, konflikthanteringar samt långtidssjukskrivningar. I arbetsmiljöansvaret ingår även att rektor budgeterar så att arbetsmiljön lever upp till huvudmannens och nationella krav. Budgeten ska räcka till personal, utrustning och material. I arbetsmiljöansvaret ingår att rektor har nolltolerans mot särbehandling och kränkande behandling och vidtar förebyggande arbeten mot fysiska kroppsskador.