Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Gå till startsidan

Fritidshem

Rektorer för F-6 skolor har vanligtvis ansvar för minst ett fritidshem. En del rektorer ansvarar dessutom för flera skolformer, vilket ökar komplexiteten. För många är det allsidiga uppdraget en del av tjusningen. Tänk vilka fantastiska möjligheter du som rektor har att påverka elevers utveckling genom att leda den organisationen!

Här hittar du…

… stöd och verktygslådor där vi även att berör delar av fritidshemmets utvecklingsorganisation.

Vi hoppas att du…

... får ökad förståelse för och medvetenhet om hur fritidshem kan stödja elevers utveckling och lärande samt att samordna arbetsorganisation och utvecklingsorganisation.

Fritidshem med stimulerande lärandemiljöer

Som ny rektor har du mycket nytt att lära dig, i synnerhet om du ansvarar för både skola och fritidshem. Då är det avgörande att du kan organisera och leda fritidshemmet effektivt. Du är både rektor och pedagogisk ledare varje arbetsdag.
Nästan en halv miljon elever är inskrivna i fritidshemmet och de blir allt fler. På tio år har antalet elever ökat med en dryg tredjedel. Mer än fyra av fem elever (6-8 år) är inskrivna i fritidshem. Det betyder att det finns goda möjligheter att komplettera skolan och erbjuda en ”arena för omsorg, utveckling och lärande”, som det uttrycks i läroplanen.

Samverkan mellan skola och fritidshem

Fritidshem räknas inte som egen skolform och har ingen kursplan eller timplan. Däremot är undervisningen central med omsorg, utveckling och lärande. Som rektor kan du ta tillvara fritidshemspedagogiken under skoltid, till exempel genom samverkan, rastverksamhet eller aktiviteter som kompletterar skolan, även för de elever som inte deltar i fritidshemmen.

Legitimerade och behöriga lärare ansvarar för undervisning i fritidshemmet. Där arbetar även fritidsledare eller barnskötare. Det råder brist på behöriga lärare i fritidshem och du som rektor ska eftersträva att rekrytera så många legitimerade lärare i fritidshem som möjligt för att kunna uppfylla läroplanens krav. Med välutbildad personal är det lättare att ha höga förväntningar på verksamheten.

Elevhälsoteamets betydelse

Även elevhälsoteamets kompetenser kan användas i fritidshem. Det stöd som finns för eleverna under skoltid ska även finnas i fritidshemmet, utifrån elevernas behov. Specialpedagoger kan göra stor skillnad för elever i behov av stöd. Skollagens bestämmelser om särskilt stöd gäller även fritidshem.

För att uppnå läroplanens intentioner krävs stimulerande lärandemiljöer. Nedan beskrivs hur du som rektor och pedagogisk ledare kan påverka detta.

Kort om rektorsuppdraget för fritidshem:

 • Följer skollagen och läroplanen för att uppfylla de nationella kraven.
 • Skapar en effektiv och stabil arbetsorganisation för fritidshemmet, vilket föregår utvecklingsorganisationen.
 • Påverkar rekrytering, personaltäthet och resurser utifrån fritidshemmets behov.
 • Ansvarar för planeringstider, ställtider, kompetensutveckling, inomhusmiljö, utomhusmiljö, fysisk och psykosocial arbetsmiljö och samverkan skola-fritidshem.
 • Skapar samverkan mellan fritidshem, förskoleklass och skola för en gemensam helhetssyn på elever som är i behov av särskilt stöd.
 • Är både chef och pedagogisk ledare och kan påverka alltifrån tjänsteplanering till det material som ska köpas.

Det pedagogiska ledarskapet kan upplevas som allra roligast. Undvik att särskilja chefskapet och det pedagogiska ledarskapet. Försök istället att ”gifta ihop” de bägge. I dina uppgifter gentemot arbetsorganisationen kan du visa en tydlig pedagogisk avsikt, sprungen ur ditt pedagogiska ledarskap.

Olika ansvarsnivåer:

Lärare

 • Utformar undervisningen i enlighet med läroplanen så att alla elever får bästa möjliga förutsättningar till utveckling och lärande.

Rektor

 • Ansvarar för hela skolans verksamhet och för att utforma stabila och effektiva arbetsorganisationer och utvecklingsorganisationer.
 • Fördelar resurserna och beslutar om organisation och tjänstefördelning.
 • Planerar ihop verksamheten för att få en ändamålsenlig organisation, så att förutsättningar kan ges på bästa sätt för skolklasser, fritidshem, elevhälsa och andra stödfunktioner.

Huvudman

 • Fördelar resurser och ger övergripande stöd, till exempel genom HR-funktioner.
 • Har ytterst ansvar för de ekonomiska förutsättningarna.

Mer om fritidshemmet