Logo Logga in Bli medlem

Kompetensutveckling för medarbetare

Barn och elever förtjänar att undervisas av lärare som har rätt kompetenser utifrån ämnen och ansvarsområden. Du som rektor ansvarar för att i dialog med lärarna ta fram individuella kompetensutvecklingsplaner.

En gemensam ambition


Här hittar du...

...stödmaterial kring strukturer och övergripande planering. Det handlar om själva arbetsorganisationen och inte innehållet i kompetensutvecklingsplanerna.

Vi hoppas att du...

... får ökad förståelse för hur strukturer och planer för kompetensutveckling påverkar arbetsorganisationer. En kvalitativ utvecklingsorganisation kräver en stabil och effektiv arbetsorganisation.

Planera och kommunicera kompetensutvecklingen

Informera dina lärare om hur kompetensutvecklingsplanen är strukturerad i fråga om antal timmar per lärare och verksamhetsår.

Det kanske låter konstigt att du ska behöva berätta för lärarna om deras arbetstidsavtal, men för många är det värdefullt att bli påminda. Dessutom ökar möjligheterna till en vidare samplanering mellan dig och medarbetarna.

Beskriv förskolans/skolans förbättringsbehov kopplat till det systematiska kvalitetsarbetet. Skapa dialoger kring aktuella mål och utmaningar. Du måste ha god koll på utbildningens förbättringsbehov. Din utmaning är att få detta att ”gifta” sig med de individuella kompetensutvecklingsbehoven.

De individuella kompetensutvecklingsplanerna hanteras i samband med medarbetarsamtalen. Informera därför lärarna, exempelvis vid uppstartsdagar och arbetsplatsträffar, om när perioden för de individuella medarbetarsamtalen är planerad. På det sättet tar du ansvar för god framförhållning och riktad information.

Ha ett nära samarbete med den fackliga samverkansgruppen kring kompetensutvecklingsstrukturen som också tydligt ska framgå i er gemensamma kompetensutvecklingsplan och kalendarium.

I förskolan ansvarar rektorn för de gemensamma och alla individuella kompetensutvecklingsplanerna. Där är inte tid för kompetensutveckling reglerad i arbetstidsavtalet på samma sätt som för lärare med ferietjänst. Stäm av med huvudmannen om det finns några lokala villkor som reglerar tid för kompetensutveckling inom förskolan.

Individuella kompetensutvecklingsplaner

Att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare är för många rektorer en stor utmaning. Rektors förhållningssätt till kompetensutveckling påverkar nyfikenhet, engagemang, motivation och utveckling. Genom individuella medarbetarsamtal kan en gemensam syn och ambition skapas.

En del lärare studerar på avancerad nivå medan andra fokuserar på områden som kan kompetensutvecklas utan högskolestudier. Det viktigaste är att förskolans, skolans och lärarnas utvecklingsbehov synkroniseras.

Saknas det en specialpedagog i samband med att en lärare vill studera till behörigheten så ”gifter” sig behoven med varandra. Vid sådana fall är det oerhört viktigt att du som rektor och läraren kommer överens om villkoren: eventuella tjänstledigheter, studier på betald arbetstid, studietakt, sysselsättningsgrad, ersättning för resor, kurslitteratur och logi, etc.

Ta reda på om det finns något stöd via din huvudman eller statsbidrag. När alla förutsättningar är klargjorda vet bägge parter vad som gäller. Dessutom underlättar tydliga och transparenta överenskommelser för arbetsorganisationen i övrigt d.v.s. när samtliga medarbetare vet vad som gäller.

Informera samtliga medarbetare om förbättringsbehov och när medarbetarsamtalen ska genomföras, exempelvis i samband med arbetsplatsträffar. Berätta var de kan hämta de aktuella samtalsunderlagen och hur de kan förbereda sig på bästa sätt. Bjud in respektive person till medarbetarsamtal minst två veckor före samtalet.

Deltid och kompetensutveckling

För att skapa stabila och effektiva arbetsorganisationer är rektorns medvetenhet kring styrningen avgörande. Du måste vara väl insatt i lärarnas arbetstidsavtal och framförallt leda utbildningen utifrån dessa avtal. En del lärare arbetar deltid. För att skapa en hållbar arbetsorganisation är det viktigt att även deltidsanställdas kompetensutveckling fördelas över hela verksamhetsåret. Det ger flera positiva effekter:

  • Lärarna får en jämn arbetsbelastning.
  • Lärarna får möjlighet att delta vid kollegiala sammanhang under olika perioder.
  • Arbets- och utvecklingsorganisationen stabiliseras när lärarnas närvaro fördelas över hela verksamhetsåret.

Sammanfattning

  • Lärares förutsättningar styrs av avtal. Du som rektor måste vara medveten om vad avtalen säger för att kunna planera och strukturera kompetensutvecklingsinsatser effektivt.
  • I det systematiska kvalitetsarbetet framkommer förbättringsbehov och utbildningens kompetensutvecklingsbehov. Ha en dialog om förbättringsbehoven vid exempelvis arbetsplatsträffar.
  • Informera om när de individuella kompetensutvecklingsplanerna ska genomföras. Ha god framförhållning!
  • När förskolans/skolans förbättringsbehov och medarbetarnas individuella kompetensutvecklingsbehov ”gifter” sig är det enklare att upprätta individuella kompetensutvecklingsplaner.
  • Du måste tydliggöra vilka förutsättningar som gäller vid individuella kompetensutvecklingsinsatser. Detta måste vara helt klart innan medarbetarna påbörjar sin kompetensutveckling. Allt för att förhindra missförstånd och störningar i arbetsorganisationen.
  • En del lärare arbetar deltid och deras kompetensutvecklingsinsatser ska också fördelas över hela verksamhetsåret. På det sättet skapas en jämn arbetsbelastning, vilket även gynnar stabila och effektiva arbetsorganisationer.