Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Gå till startsidan

Sveriges Skolledare kommenterar förändrade timplaner

Sveriges Skolledare står bakom förslaget på förändrade timplaner, men vill poängtera att den part som definierar uppdraget i lag och förordningar också tar långsiktigt ansvar för en rimlig balans mellan uppdrag och resurser. 

Sveriges Skolledare har ombetts svara på remiss av regeringens förslag på förändrade timplaner. Förslaget innebär bland annat att elevens val tas bort, och att timmarna omfördelas till framförallt samhälls- och naturorienterande ämnen, men även till viss del till praktisk-estetiska ämnen. 

Sveriges Skolledare ser i stort positivt på förändringarna. Stoffträngsel är ett reellt problem i skolan, och det är därför önskvärt att hitta sätt att använda tillgänglig tid mer effektivt. Såväl elevers studieresultat som lärares förutsättningar att känna tillfredsställelse med det utförda arbetet gynnas av en väl genomtänkt avvägning mellan uppgifter och tillgänglig tid.  

Det är också i förbundets mening positivt valt att fördela den tillgängliga tiden mellan ämnen av olika karaktär. Grundskolan och motsvarande skolformer har en bredd av teoretiskt och praktiskt/estetiskt inriktade ämnen som tillsammans skapar förutsättningar för skolan att främja elevernas allsidiga personliga utveckling. Alla dessa ämnen behöver tillräckliga förutsättningar i form av tid i läroplanen fördelat över stadierna. 

Sveriges Skolledare anser också att förslaget att undervisning i nybörjarspråk ska få erbjudas inom ramen för skolans val i grundskolan, specialskolan och sameskolan är välavvägt.  

Samtidigt vill förbundet påpeka att det i diskussionerna kring timplaneförändringarna har förts fram oro kring försämrade möjligheter för enskilda elever att delta i kulturskolans undervisning om elevens val tas bort. Tider för skolskjutsar begränsar på vissa håll elevernas flexibilitet att medverka i aktiviteter utanför skoltid. Sveriges Skolledare vill starkt framhålla vikten av att skolskjutsarnas tider anpassas till elevernas behov istället för tvärt om. Elever som är beroende av skolskjuts för att ta sig till skolan får inte berövas möjligheten till deltagande i kulturskola.   

Läs hela remissvaret här