Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Gå till startsidan

Sveriges Skolledarförbunds undersökningar

Medlemsundersökning 2020

För att ta reda på vilka frågor medlemmarna prioriterar högst har Sveriges Skolledarförbund genomfört en medlemsenkät inför varje kongressperiod. 

Förbundet har frågat hur landets skolledare ser på förutsättningarna för att utföra sitt ansvarsfulla uppdrag och vad de skulle vilja ändra i den nuvarande styrningen av förskola och skola.

Man kan jämföra om medlemmarnas åsikter skiljer sig mellan olika grupper, t.ex. med avseende på vilken huvudman man har eller vilken skolform man arbetar inom. I tabellerna redovisas jämförelser som har bedömts som intressanta.

Alla frågor i enkäten har analyserats utifrån variablerna kön och ålder. Det har dock inte gått att urskilja några betydande skillnader i svaren vare sig mellan grupperna män och kvinnor eller mellan yngre och äldre medlemmar.

I den utsträckning det finns möjlighet redovisas även tidsserier så att det går att följa hur svaren på en fråga utvecklats över tid.

Länk till rapporten

En alltmer uppdelad skola

700 högstadierektorer om skolans likvärdighet och framtid

Denna rapport utgår från en gemensamt finansierad undersökning om rektorernas syn på förutsättningarna att leva upp till styrdokumenten och bidra till en nationellt likvärdig skola. Rapporten är den första i en serie som sätter diskussionen om en likvärdig skola i fokus, bland annat utifrån intervjuer med rektorer. Den här rapporten har författats och publiceras av Lärarnas riksförbund och Sveriges Skolledarförbund.

Rektorsfunktionen är mycket viktig för skolans kvalitet och dess utveckling. Rektors förutsättningar att leda skolan påverkar också lärarnas möjligheter att ansvara för undervisningen så att den anpassas till elevsammansättningen, men också förutsättningarna för annan kompletterande skol-personal som arbetar med eleverna.

Rektor har också en viktig roll om målet om en likvärdig utbildning ska kunna förverkligas. I denna rapport ger vi en bild av hur rektorer bedömer möjligheterna att leva upp till de krav och förväntningar som ställs på skolans verksamhet och i vilken utsträckning detta skiljer sig mellan skolor med olika förutsättningar. Uppdraget är detsamma för alla rektorer samtidigt som förutsättningarna kan se väldigt olika ut. Fram träder en bild av en delad grundskola, där olika faktorer bidrar till vitt skilda förutsättningar för rektorerna att, utifrån sin verksamhet, arbeta för en nationellt likvärdig skola av hög kvalitet.

Länk till rapporten

Rektorernas olika förutsättningar

700 högstadierektorer om en allt mer uppdelad skola

Denna undersökning handlar om ledarskapets förutsättningar i högstadieskolor och är en fortsättning på Lärarnas Riksförbunds och Sveriges Skolledarförbunds samarbete kring en likvärdig skola. LO är också delägare av dataunderlaget som rapporten baseras på, men det är de två förstnämnda organisationerna som står för sammanfattande och publicering av denna rapport. Underlaget består av en intervjuenkät som nästan 700 rektorer för högstadieskolor svarat på.

Länk till rapporten