Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Gå till startsidan

De kommande veckorna uppgraderar Sveriges Skolledare till ett nytt it- och medlemssystem. Det innebär att du från och med fredag den 8 december till och med måndagen den 18 december inte kan komma in på Mina sidor. Nytt växelnummer är 08-567 062 00.

Anmäl LFF och skyddsombud

När lokalföreningen valt vilka som är som fackliga förtroendevalda ska detta anmälas till förbundet och arbetsgivaren. Det är viktigt att alla som är anmälda till arbetsgivaren är registrerade med uppdrag i vårt medlemsregister

För att kunna registrera er som har uppdrag enligt GDPR måste vi ha ett årsmötesprotokoll som visar att ni valts. Ni kan skicka in det via formuläret nedan eller direkt till eva.ahlberg@sverigesskolledare.se

När ni blivit registrerade får ni tillgång till Ombudsportalen (verktyg för förtroendevalda).

Mall för årsmötesprotokoll och anmälan av fackliga förtroendevalda

Efter införandet av GDPR är det ännu viktigare med tydliga och ordentligt formulerade årsmötesprotokoll. Därför har förbundet tagit fram en mall för detta som ni nu bör använda.  

Det är viktigt att hålla årsmötet i god tid!

Lokalföreningens årsmöte ska enligt stadgan hållas mellan den 15 februari och 31 mars. Kalla alla medlemmar i lokalföreningen till årsmötet, även pensionärerna. Kallelse ska vara medlemmarna tillhanda senast trettio dagar innan årsmötet.  

Förslag till dag- och arbetsordning upprättas av lokalföreningens styrelse.

Följande ärenden ska förekomma vid årsmöte: 

 • Mötets öppnande
 • Val av mötesfunktionärer
 • Fastställande av mötets dagordning
 • Fastställande av röstlängd
 • Mötets behöriga utlysande
 • Behandling av verksamhetsberättelse och redovisning av anslag
 • Revisorernas berättelse
 • Beslut om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår
 • Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret
 • Fastställande av styrelsens storlek, inklusive ordförande, samt eventuella suppleanter
 • Val till föreningens styrelse
  • Ordförande
  • Ledamöter
  • Ev suppleanter
 • Beslut om firmatecknare
 • Val av eventuella övriga förtroendeuppdrag
 • Val av valkretsombud (se §4.1 för antal valkretsombud)
 • Val av minst en förtroendevald revisor jämte suppleant/-er
 • Fastställande av valberedningens storlek inklusive en sammankallande
 • Val av valberedning inklusive en sammankallande
 • Behandling av inkomna ärenden
 • Mötets avslutande

Om ni också väljer skyddsombud ska det framgå av protokollet.

Lokalföreningens ordförande, ordinarie ledamöter och skyddsombud registreras i medlemsregistret.

Självklart kan ni välja vice ordförande, sekreterare med flera om ni så önskar.
Information om vilka som valts till olika uppdrag ska lämnas till arbetsgivaren.

Länk till protokollsmallen

Anmäl förtroendeuppdrag här

Tack för din anmälan. Så fort uppdraget är registrerat kommer du åt Ombudsportalen. Du kommer då också att få ett mejl med ytterligare information.

Här ska du ladda upp ert årsmötesprotokoll och ev konstituerande protokoll. Det ska framgå vilka som valts och hur länge de är valda. Skicka också med er verksamhetsplan som krävs för att ni ska kunna utnyttja ert anslag.

Här ska du ladda upp ert årsmötesprotokoll och ev konstituerande protokoll. Det ska framgå vilka som valts och hur länge de är valda. Skicka också med er verksamhetsplan som krävs för att ni ska kunna utnyttja ert anslag.