Hoppa till huvudinnehåll Sveriges Skolledare Logga in Bli medlem

Hantering av personuppgifter

Sveriges Skolledare värnar om dina personuppgifter och tryggar behandlingen av personuppgifterna. Här beskriver vi hur och varför förbundet samlar in och behandlar dina uppgifter. Här framgår också vilka dina rättigheter är och hur du ska göra vid eventuella klagomål. Det är viktigt att du tar del av informationen. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Personuppgiftsansvarig

Förbundet är enligt Europaparlamentets och Europarådets förordning 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation) personuppgiftsansvarig för hanteringen av alla personuppgifter som lämnas i din medlemsansökan och av dig gjorda ändringar. 

Dataskyddsombud

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att den personuppgiftsansvariga följer dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet ska bland annat också vara kontaktperson för de registrerade och personuppgiftsbiträden och ge råd till kansliets personal, samt samarbeta med tillsynsmyndigheten.

Ändamål och rättslig grund för behandling

Uppgifter om medlemskap i en facklig organisation är känsliga personuppgifter där särskilt höga krav ställs.

Sveriges Skolledare kommer att använda de uppgifter du lämnar för att administrera ditt medlemskap, tillvarata dina intressen och fullgöra de skyldigheter som vi har mot dig som medlem. Därför behandlar förbundet, när det är aktuellt, dina personuppgifter för att du ska:

 • Få rådgivning och annat stöd i arbetsrättsliga, professions- och fackliga frågor (innefattar bland annat löneöversyn och rådgivning kring arbetslöshet och arbetsskada).
 • Få rättshjälp genom att bli företrädd i samband med fackliga förhandlingar samt i processer i domstolar.
 • Omfattas av kollektivavtals- och arbetsrättsliga förhandlingar.
 • Få inkomstförsäkring som ingår i medlemskapet.
 • Få möjlighet att teckna gruppförsäkringar.
 • Få förbunds- och föreningstidningar.
 • Få nyhetsbrev, medlemsinformation och liknande.
 • Delta i utbildningar, seminarier och andra medlemsmöten.
 • Betala rätt medlemsavgift.
 • Kunna bli medlem i a-kassa.
 • Omfattas av medlemsundersökningar.
 • Omfattas av enkätutskick gällande bland annat lönestatistik.
 • Få ta del av framställd lönestatistik.
 • Ha aktuella kontaktuppgifter i medlemssystemet.

Den rättsliga grunden att fullgöra det avtal som medlemskapet innebär och/eller för att fullgöra vissa rättsliga skyldigheter är arbetsrättslig lagstiftning och kollektivavtal.

Därutöver behandlar förbundet dina personuppgifter för att kunna ge dig andra erbjudanden och förmåner. Förbundet gör alltid en intresseavvägning mot bakgrund av att du som medlem ska få ett mervärde utöver det som det fackliga medlemskapet traditionellt innebär.

Mottagare av uppgifter

För de ovan angivna ändamålen kan vi komma att lämna uppgifterna till andra. När det är aktuellt lämnas uppgifter till följande mottagare:

 • Arbetsgivare – exempelvis i samband med lokala löneöversyner eller andra fackliga förhandlingar
 • Skattemyndigheten
 • SPAR – för inhämtande av adressuppgifter
 • De försäkringsbolag som förbundet samarbetar med rörande inkomstförsäkring, hälsoskydd och gruppförsäkringar
 • Tryckerier och distributionsföretag – när det gäller förbundstidning och andra trycksaker
 • Andra fackförbund och förhandlingskarteller som Sveriges Skolledare samarbetar med, exempelvis AkademikerAlliansen
 • Saco
 • Sacoförbund med vilka Sveriges Skolledare har avtal om dubbelanslutning
 • Akademikernas a-kassa
 • Lärarnas a-kassa
 • Av förbundet anlitade leverantörer av IT-stöd.
 • Svenska Mässan Gothia Towers AB för inbjudan till Nordiska Skolledarkongressen.

Lagringstid

Sveriges Skolledare kommer att radera dina personuppgifter i enlighet med förbundets rutiner när ändamålet inte längre är aktuellt, såvida inte behandlingen av uppgifterna är nödvändig för att bland annat uppfylla en rättslig förpliktelse enligt unionsrätten eller svensk rätt, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den behandling som sker, få dina personuppgifter rättade, i vissa fall få uppgifterna raderade, att kräva att behandlingen i vissa fall begränsas, i vissa fall invända mot behandling samt rätt till så kallade dataportabilitet. Dina rättigheter framgår av GDPR artikel 15-18, 20, 21, 22. Du kan läsa mer om dem på tillsynsmyndighetens webbplats – www.imy.se

Rätten att lämna klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten rörande vår behandling av dina personuppgifter.

Nyhetsbrev

Den som anmäler sig till ett nyhetsbrev lagrar sin e-postadress hos Sveriges Skolledares nyhetsbrevsverktyg Ungapped och hanterar sin prenumeration där. För att avregistrera dig från nyhetsbrev, använd länken längst ned i ditt senaste utskick från oss.

Webbanalys

På webbplatsen använder vi Matomo som verktyg för att mäta och följa upp hur besökarna använder webbplatsen. Syftet med mätningen är att göra webbplatsen bättre för våra besökare. Inga personuppgifter lagras.

Dataskyddsombud för Sveriges Skolledare

sverigesskolledare.dso@sweco.se