Logo Logga in Bli medlem

Pia Skott, Universitetslektor/Utbildningschef Rektorsprogrammet

Intervju med Pia Skotte

Vi ställde några frågor till Pia Skott, Universitetslektor och Utbildningschef vid Rektorsprogrammet vid Stockholms Universitet

Berätta Pia. Vad är rekryteringsutbildningen för blivande rektorer? Varför tillkom denna utbildning? 

Rekryteringsutbildningen är en ettårig utbildning för lärare med intresse för skolledarskap. Den ska öka lärares möjligheter att utvecklas i yrket, stärka deras kompetens och öka rekryteringen av lärare till rektorsyrket. Utbildningen är en del av de professionsprogram som Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att förbereda för och börjat genomföra. Det handlar om att möjliggöra utveckling för professionella inom skolväsendet. Sådana satsningar genomförs för både lärare och rektorer.   

Stockholms universitet är ett av de lärosäten som ger Rekryteringsutbildningen på uppdrag av Skolverket.  

Vem riktar sig rekryteringsutbildningen till? 

Legitimerade lärare i samtliga skolformer. Man behöver dock inte vara verksam som lärare men behöver ha en lärarlegitimation.  

Det finns fler individuella skäl till att läsa Rekryteringsutbildningen, än om man läser Rektorsprogrammet. Då Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning behöver en rektor, enligt Skollag (2010:800) 2 kap. 12 §, påbörja utbildningen snarast möjligt efter att hen tillträtt en tjänst som rektor, medan Rekryteringsutbildningen är helt frivillig. När vi pratat med våra deltagare som genomgått Rekryteringsutbildningen HT22 - VT23 vittnar de om att de läst kursen för att vissa av dem vill bredda sin kompetens men stanna kvar i lärarrollen för tillfället, andra är intresserade av att förbereda sig inför en framtida rektorstjänst och en del deltagare ser det som en möjlighet att bidra till strategisk kvalitetsutveckling i sin verksamhet, i egenskap av en ledande kraft i lärarkåren vid verksamheten där de arbetar. Det finns också deltagare som hade lämnat läraryrket men känner sig dragna tillbaka. Majoriteten av våra deltagare ser även utbildningen som en bra merit att ha i sitt CV för framtida rekryteringar. Det kan också tilläggas att några redan hade en tjänst som biträdande rektorer vid kursstart, ytterligare några har gått in i den rollen under kursens gång och därtill är det flera som fått tjänst som biträdande rektor och börjar efter sommaren. 

Hur skiljer rekryteringsutbildningen från Rektorsprogrammet? 

Innehållet och upplägget i utbildningarna har olika utgångspunkter och följer olika förordningar (se nedan). Rektorsprogrammet riktar dig till skolledare som just nu har en skolledartjänst, medan Rekryteringsutbildningen är av en mer förberedande karaktär. 

Rekryteringsutbildningen ges på grundnivå, är 7,5 hp, innehåller fyra teman och löper över ett år medan Rektorsprogrammet ges på avancerad nivå, består av 30 hp, innehåller 12 teman (fördelat på tre delkurser) och läses under 3 år. Förenklat kan man säga att rekryteringsutbildningen ger deltagarna möjlighet att få en försmak av Rektorsprogrammet. Vi brukar säga att vi har en tre-stegs-raket hos oss på Stockholms universitet; 1. Rekryteringsutbildning för blivande rektorer -> 2. Rektorsprogrammet -> 3. Fortbildning för rektorer. 

Rekryteringsutbildningen ges ju vid flera lärosäten i landet. Hur skiljer sig Stockholms universitet från övriga?  

Vi har byggt vår Rekryteringsutbildning på liknande sätt som Rektorsprogrammet, enligt det vi kallar för "Stockholmsmodellen". Deltagarna får under utbildningen möta många olika forskare som är specialiserade inom just det området som behandlas. Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD) är, precis som för Rektorsprogrammet, värdinstitution för Rekryteringsutbildningen och utbildningen samordnas med fyra medverkande institutioner. Under utbildningens olika teman möter deltagarna lärare från Juridicum, Företagsekonomiska institutionen, Statsvetenskapliga institutionen och IPD. Vi använder samma lärare inom Rekryteringsutbildningen som även undervisar inom Rektorsprogrammet och får därmed en bra länkning mellan de båda utbildningarna. För Rekryteringsutbildningen har vi en kursansvarig som följer med gruppen genom alla delar. 

Professionsutveckling handlar inte endast om att få möjlighet till kvalitativ undervisning. En viktig del handlar också om att kunna samordna studierna med sin dagliga professionella verksamhet. Därför har vi arbetat hårt med att bygga upp ett kansli för Rektorsutbildning, som stödjer deltagarna både före, under och efter utbildningen, bland annat genom tillgång till kvalificerad studie- och yrkesvägledning. Kansliet finns kontinuerligt med på plats fysiskt under utbildningarnas internat samt har en roll under såväl upptakt som avslut. 

Hur vill ni sammanfatta era erfarenheter så långt? 

Vi hade stora förväntningar på dessa deltagare, men de har överträffat dem med råge. Alla som undervisat gruppen, inklusive jag själv, vill gärna göra det igen. En helt fantastisk målgrupp, som alla valt att gå utbildningen för att de är nyfikna på ledarskap. Så otroligt roligt! Vi är jätteglada att få ge utbildningen igen i höst. Det enda tråkiga är att vi inte kunde ge alla som sökte plats hos oss. Vi funderar därför på att utöka antalet platser till kommande år och även att göra intag till vårterminen.  

Mer info om rekryteringsutbildningen hittar du här