Logo Logga in Bli medlem

Löneavtalet ger riktlinjer för lönen

Löneavtalet, som är en del av lönebildningen, ska ses som en process, där den enskilde skolledarens resultat och löneutveckling ska knytas samman, så att det positiva sambandet mellan lön, motivation och resultat uppnås.

Avtalet är sifferlöst. Det finns alltså inga siffror i det centrala avtalet som anger ett bestämt löneutrymme. Lönebildningen ska i stället ske lokalt i varje kommun och parterna ska årligen utvärdera tillämpningen av avtalet.

En av utgångspunkterna i den lokala lönebildningen är att stimulera till förbättringar av förskolans och skolans verksamhet och ge goda förutsättningar för att behålla skolledare. Men den är också viktig för kommunen blir en arbetsgivare som attraherar nya skolledare.

Löneavtalets tre delar

Löneavtalet består av tre delar.

  • överläggningen
  • lönesamtalet
  • avstämningen.

För att det lokala arbetet med löner ska bli så bra som möjligt behöver arbetsgivaren ha en tydlig målsättning för löneöversynen.

I överläggningen ska de lokala parterna behandla frågor som tidsplan för lönesamtalen, lönestatistik och tillämpning av lönekriterier. För att den ska fungera enligt avtalets intentioner, är det viktigt att både arbetsgivaren och lokalavdelningen har gjort ett ordentligt förberedelsearbete.

Vilken förhandlingsmodell parterna väljer avgörs i samband med överläggningen. Sveriges Skolledare rekommenderar att dialogmodellen används. Det innebär att dialogen i utvecklingssamtalet och i det lönesättande samtalet, mellan chef och medlem är nyckeln. Du och din chef diskuterar din nya lön i ditt lönesamtal.

De lokala parterna kan, om särskilda skäl finns, välja en annan förhandlingsmodell. Kontakta i så fall kansliet centralt innan ni går vidare.

Lönesamtal en gång per år och vid förändringar

Lönesamtalet är en grundläggande princip för lönesättningen enligt HÖK T – en dialog mellan din chef och dig om mål för verksamheten, förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön. Men det är inte bara vid den årliga lönerevisionen som du kan begära ett samtal om din lön med din chef. När dina arbetsuppgifter förändrats, ansvaret utökats eller du har gjort extraordinära insatser är det ett utmärkt tillfälle att begära ett lönesamtal med din chef.

Lönekriterierna ska vara tydliga

Enligt avtalet är väl kända kriterier en viktig förutsättning för att lönen ska uppfattas som rättvis. Den individuella lönesättningen ska ge skolledare möjlighet att få en bra löneutveckling när resultaten förbättras. Lönen ska avspegla de resultat som uppnås. Lönekriterierna ska tydligt visa hur arbetsinsatserna värderas och måste därför utgå från verksamhetens uppdrag och mål.

Avstämning mellan parterna

När alla medlemmar haft lönesamtal och fått förslag till ny lön, ska Sveriges Skolledares lokalförening informeras om resultatet. Förslaget till nya löner ska sedan stämmas av mellan arbetsgivaren och lokalföreningen, senast två veckor efter att den fått förslaget till nya löner av arbetsgivaren.

När lönesamtalen är helt klara ska parterna, arbetsgivaren och lokalföreningen, tillsammans analysera löneprocessen. Det som togs upp i överläggningen inför löneöversynen är särskilt betydelsefullt att stämma av.

Det är viktigt att lokalföreningen i god tid informerar sina medlemmar om tidsplanen för löneöversynen och vem medlemmarna ska kontakta om oklarheter uppstår.