Logo Logga in Bli medlem

Kollektivavtalade försäkringar

Förutom de lagliga försäkringar som finns om du skulle bli sjuk eller drabbas av arbetsskada omfattas du genom kollektivavtalet av försäkringar som kompletterar det skydd som de lagstadgade försäkringarna ger. Genom kollektivavtalet är du även försäkrad vid dödsfall.

Vid sjukdom

När du blir sjuk får du enligt lagen sjuklön från din arbetsgivare dag 2-14 och därefter sjukpenning från Försäkringskassan. I kollektivavtalen finns en utfyllnad av sjukpenningen i form av sjuklön för dig som anställd. Sjuklönen betalas av arbetsgivaren dag 15-90. Skulle du bli långvarigt sjuk innehåller kollektivavtalen även en sjukförsäkring (AGF-KL) för dig som är kommunalt anställd och en extra sjukpension för de flesta privat anställda skolledare, som du får ta del av. För statligt anställda betalar arbetsgivaren ut sjuklön även efter sjukdag 90 enligt kollektivavtalet. Ersättningarna minskar det inkomstbortfall du annars hade fått vid sjukdom.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA

TFA kan ge ersättning både under den akuta sjuktiden och om en arbetsskada skulle ge bestående invaliditet. Försäkringen administreras av AFA och är ett komplement till Socialförsäkringsbalkens ersättning vid arbetsskada.

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

TGL gäller om du skulle avlida och innebär ekonomisk ersättning till din familj. I vissa fall har du även rätt till ersättning om din partner går bort. Ersättningar till efterlevande ingår även som en del i tjänstepensionen och arbetsskadeförsäkringen.

Rehabiliteringsstöd via AFA

Arbetsgivare kan får ekonomiskt stöd för hälften av kostnaderna när någon anställd genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering. Detta gäller arbetsgivare inom kommun, landsting, region, vissa kommunala bolag samt privata arbetsgivare som omfattas av AFA sjukförsäkring.

Rehabiliteringsstödet är till för olika typer av arbetslivsinriktade och förebyggande insatser, t ex

  • vägledning och arbetsprövning till annat arbete
  • missbruk- och beroendeproblematik
  • behandlingssamtal hos psykolog eller legitimerad psykoterapeut

Läs mer på AFAs hemsida

Länkar

  • AFA - mer info om de kollektivavtalade försäkringarna. För dig som är kommunalt anställd gäller AGF-KL, TFA-KL, TGL-KL. Är du anställd inom fristående skola och förskola heter motsvarande försäkringar sjukpension, TFA och TGL.

  • Avtalat - Information om kollektivavtalade försäkringar och tjänstepension för anställda inom fristående förskolor och skolor

  • Arbetsgivarverket - är du statligt anställd är det villkorsavtalet ALFA som reglerar sjuklön samt Personskadeavtalet och TGL-S.

  • Avtalet försäkrar - en översikt över kollektivavtalade försäkringar för anställda hos kommun, landsting/region, Svenska kyrkan eller annan arbetsgivare som har kommunalt reglerade anställningsvillkor.

  • Efterlevandeguiden - ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som har förlorat någon nära.