Logo Logga in Bli medlem

Antal medarbetare

Sveriges Skolledare kräver att regeringen tar initiativ till en nationell riktlinje om i genomsnitt 20 medarbetare per chef i skolväsendet. En viktig orsak är det tydliga sambandet mellan stora arbetsgrupper och högre sjukfrånvaro samt högre andel arbetsskador.

Sveriges Skolledare verkar för att skolledare ska ha hållbara förutsättningar. Antalet medarbetare per chef är en viktig sådan förutsättning. Samtidigt har skolledare ofta fler medarbetare att ansvara för än de allra flesta andra chefer. Sveriges Skolledare vill få till stånd en förändring.

Vad menas med antal medarbetare per chef?

Antal medarbetare per chef, kontrollspann, chefskvot eller chefstäthet är i liknande begrepp som i stort sett beskriver hur många medarbetare som rapporterar direkt till en linjechef. Linjechefers personal- och arbetsmiljöansvar kan se lite olika ut, men en biträdande rektor som har medarbetarsamtal räknar Sveriges Skolledare in i chefstätheten. 

Ett exempel kan vara en skola med 100 medarbetare som inte är chefer. Här finns också 1 rektor och 4 biträdande rektorer. Här är chefstätheten 20 medarbetare per chef så som vi räknar det. 

Sveriges Skolledare menar inte att 20 medarbetare per chef är något slags övre gräns, som inte får passeras för en enstaka chef. Det kan vara möjligt att ha fler eller färre medarbetare beroende på uppdrag, ansvar och organisatoriska förutsättningar. En chefstäthet på 20 medarbetare per chef ska dock inte överstigas nationellt eller hos huvudmän.  

Bakgrund till vĂ¥ra krav

Forskningen visar att chefer som har många medarbetare är mer arbetsbelastade och stressade. Forskningen säger också att många medarbetare per chef bland annat medför högre personalomsättning, sämre kommunikation med chefen och mer missnöje med arbetsmiljön bland medarbetarna. Med andra ord påverkar chefstätheten arbetsmiljön för både medarbetarna och chefen själv på ett negativ sätt. Det finns ett tydligt samband mellan dålig arbetsmiljö och svaga resultat för verksamheten.  

En undersökning från Lärarförbundet 2019 och från Sveriges Skolledarförbunds årliga löneenkät visar att de flesta offentligt anställda skolledare ansvarar närmast för omkring 30-40 medarbetare. Detta är jämförelsevis mycket höga siffror. Den ”vanlige” chefen på arbetsmarknaden har inte ens hälften. Tittar vi exempelvis på byggverksamhet, offentlig förvaltning, fastighet och kommunikation är den genomsnittliga siffran lägre än 14. Omkring 10 procent av rektorerna har över 50 medarbetare, vilket är anmärkningsvärt i sammanhanget. 

I kvinnodominerade yrken har cheferna vanligen många fler medarbetare än i mansdominerade yrken. Det finns inga rationella skäl till denna skillnad. 
I våra undersökningar säger en klar majoritet av de offentligt anställda skolledarna att de har svårt att hinna med sin personal på ett tillfredsställande sätt.