Logo Logga in Bli medlem

Övertid är inte norm

Skolledare som avreglerat sin rätt till övertidsersättning innebär inte att de har oreglerad arbetstid och det innebär inte att du ska jobba hur mycket som helst. Att skolledare löser in sin rätt till övertid mot fast kontant lön är vanligt och konsekvensen blir att du själv förutsätts kompensera din övertid ”när verksamheten så tillåter”. Det är något som inte så enkelt låter sig göras och kan vara en förklaring till att skolledares genomsnittliga arbetstid ligger en bra bit över 40 timmar per vecka.

Skolledarens verksamhetsansvar

Som skolledare och chef har du ett tydligt verksamhetsansvar och många gånger har du arbetsuppgifter som hamnar utanför ditt ordinarie schema. Dessa ska så långt som möjligt planeras in, så summan av din arbetstid inom beräkningsperioden, ändå landar inom ramen för din ordinarie arbetstid. När oförutsedda händelser eller särskilda händelser uppstår har du som chef skyldighet att ställa upp och infinna dig på ditt arbete utifrån ditt verksamhetsansvar vilket kan upplevas som en form av oreglerad arbetstid, men det är i själva verket avvikelsetid som ska registreras.

Lagen skyddar även dig som chef 

Arbetsgivaren är skyldig att följa reglerna i arbetstidslagen (ATL) som bland annat styr hur mycket du får arbeta per dygn, vecka och år, samt i vilken utsträckning du måste ha rast.
 
En del av ATL är EU:s Arbetstidsdirektiv. Målet med det är tydligt: ”Alla ska ha rätt till ett långt och hälsosamt arbetsliv”.

Övertidsarbete är inte norm 

Arbetstidslagen definierar normal arbetstid som högst 40 timmar per vecka, vilket jämställs med heltid. Vid arbete utöver 40 timmar per vecka finns olika spärrgränser som arbetsgivaren har att ta hänsyn till. Den sammanlagda arbetstiden under varje sjudagarsperiod får högst uppgå till 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Högsta sammanlagda övertid är 200 timmar per år. 
 
Vid den sammanlagda arbetstidens beräkning ska, förutom semester och sjukfrånvaro, även kompensationsledighet under tid som arbetstagaren annars skulle ha arbetat, likställas med fullgjord arbetstid. 

Av kommentarer till 7-8 §§ i ATL kan vi utläsa att ”Övertid får bara utnyttjas för tillfälliga behov.” Strävan ska vara max 40 timmar i veckan över tid. Övertid är en möjlighet att ta till när oförutsedda händelser uppstår eller tid för planerat arbete, utifrån tillgängliga resurser, inte räcker till. Grundtanken är att övertid alltid ska kompenseras och regelbunden utläggning av övertid, s k planerad övertid, inte är tillåten vare sig enligt lag eller avtal. 

Ansvarig chef ska kartlägga 

Enligt 11 § ATL åläggs arbetsgivaren ett direkt ansvar att följa upp och dokumentera jourtid, övertid och mertid. Detta gäller även när en skolledare gått med på avreglerad rätt till övertidsersättning. Därmed ska samtliga skolledare ha ett fastlagt schema för ordinarie arbetstid. Både enligt arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrift ska förvaltningschef, eller motsvarande närmaste chef med linjeansvar, löpande kartlägga hur arbetstiden ser ut för skolledare/chefer. Du har även själv ett egenansvar att registrera din arbetstid enligt de rutiner arbetsgivaren angett. Kom ihåg att övertid ska vara anmäld och godkänd i förväg och endast i undantagsfall i efterskott.

Journalerna för registrering av avvikelser i arbetstid skulle tidigare föras enligt fastställda formulär från regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, men numera får arbetsgivaren själv välja vilken handling som ska användas.  Där ska all avvikelse från ordinarie arbetstid utöver 40 timmar vid heltid tydligt framgå och ska kunna följas upp närhelst av arbetstagaren själv, facklig organisation eller myndighet.

Skilj på registrering av faktiskt arbetad tid, dvs avvikelse från ordinarie arbetstid, och ersättning för övertid. Det system ni har ska tydligt registrera ”Avvikelse av ordinarie arbetstid” samt ”Uttagen kompensationstid” för alla skolledare och har ni rätt till övertidsersättning behöver ni även kolumner för detta i förhållande till ex. enkel och kvalificerad övertid.