Logo Logga in Bli medlem

Inflytande ger bättre arbetsmiljö - APT för skolledare

Inflytande över arbetssituationen är viktigt för en god arbetsmiljö och en rättighet enligt arbetsmiljölagstiftningen. Därför bör skolledare engagera sig och organisera sig i arbetsplatsträffar och samverkan. Som skolledare är du van vid att hantera det systematiska arbetsmiljöarbetet utifrån din roll som arbetsgivare. Det här materialet vänder sig till dig i din roll som anställd.

Skolledare organiserar sig lokalt 

De flesta arbetsgivare har idag tecknat ett lokalt samverkansavtal. Det är ett kollektivavtal som är en lokal överenskommelse kring hur arbetsgivaren ska uppfylla kraven i medbestämmandelagen (MBL) och arbetsmiljölagen (AML), samt diskrimineringslagen. 

Inom Friskoleavtalet tas utgångspunkt även i Utvecklingsavtalet. Ett av syftena med samverkan är att arbetsgivaren ska fatta bättre beslut då hen först har samrått med arbetstagarsidan och att denna sida fått ge synpunkter tidigt i beslutsprocessen. Ett annat syfte är att ge medarbetarna inflytande över sin arbetssituation. 

Beslut först efter samverkan 

Efter samverkan, det vill säga dialog med fackförbunden, fattar arbetsgivaren beslut. Fackförbunden kan i samverkan välja att ge sin åsikt och/eller förklara sig oeniga med besluten. I det fall fackförbunden skulle bedöma att beslutet inte är förenligt med hur lag och avtal ska tillämpas, förklarar de sig först oeniga skriftligt. Därefter ska frågan förhandlas på en högre nivå, på så sätt som lag och avtal beskriver. Ytterst kan en arbetsrättslig fråga avgöras i domstol. 

Samverkan på flera nivåer 

När det finns ett samverkansavtal innebär det vanligen att samverkan sker på de nivåer där beslut fattas. Avtalet beskriver dessa nivåer och vilka parter som samverkar. Ett vanligt exempel är att samverkan i en normalstor kommun förekommer på tre nivåer: 

  1. Enhetsnivå 
  2. Förvaltningsnivå 
  3. Kommuncentral nivå 

På enhetsnivå är du som skolledare i normalfallet en del av arbetsgivarsidan, varför då detta material inte fördjupar den nivån närmare. På förvaltningsnivån och på den kommuncentrala nivån ska Sveriges Skolledare lokalt alltid eftersträva att finnas representerade och företräda sina medlemmars intressen. I fristående verksamheter kan motsvarigheten till nivå 2 respektive 3 se olika ut beroende på hur verksamheten är organiserad. Nivå 2 är omfattar flera förskolor och/eller skolor och nivå 3 omfattar huvudmannens hela verksamhet. 

Arbetsplatsträff - grunden till medbestämmande i samverkansmodellen 

APT är en förkortning av ArbetsPlatsTräff. Du som är skolledare har nog lett eller deltagit i APT som arbetsgivarrepresentant och chef. Det är tyvärr inte ovanligt att skolledarnas arbetsgivare glömmer bort att chefen som anställd också har rätt till APT. 

Arbetsplatsträffar har ett syfte att tillgodose alla medarbetares rätt till delaktighet på arbetsplatsen. Det innebär att arbetsgivaren har skyldighet att organisera APT för alla medarbetare samtidigt som medarbetaren förutsätts delta och vara aktiv. Hur arbetsgivarens beslutsprocesser ser ut och arbetsplatsträffens position i dessa processer måste vara tydlig för alla inblandade. 

På arbetsplatsträffarna förs dialog kring förhållandet arbetsgivare – arbetstagare. Medarbetarna ska få möjlighet att uttrycka sina åsikter runt aktuella verksamhetsfrågor och kommande beslut. De ska också kunna lyfta egna frågor på APT. Samtidigt är det återigen viktigt att betona att det är arbetsgivaren som fattar beslut på arbetsplatsen. 

På APT behandlas: 

  • Förändringsarbeten 
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö 
  • Fysisk arbetsmiljö 

Så får ni APT att fungera för skolledarna  

Hur skolledare deltar i samverkan och APT måste bestämmas lokalt efter lokala förutsättningar. Här är några tips på hur arbetet kan göras: 

APT innan rektorsmöten 

En modell som fått goda vitsord är att skolledare har APT med sin närmaste chef innan ett chefsmöte (rektorsmöte). Det är då extra viktigt att komma ihåg att det specifikt är förhållandet arbetsgivare-arbetstagare som ska diskuteras då många av punkterna på en sådan APT också ofta kommer på dagordningen för chefsmötet. På en sådan APT fattas inga beslut, men skolledarnas rätt till delaktighet som arbetstagare uppfylls. 

Fackligt möte innan APT 

En annan modell är att medlemmar i Sveriges Skolledare begär en stunds mötestid innan APT. Många arbetsgivare går med på att detta sker inom arbetstidens ram, då partssträvan är att alla ska få ett utrymme för goda förberedelser. 

På detta fackliga förmöte kan dagordning för APT samt chefsmötet diskuteras. På så vis kan skolledarombudet få reda på vad de anställda skolledarna ser som viktigt att framföra och även diskutera hur skolledarna senare ska agera i en eventuell förvaltnings- eller kommuncentral samverkansgrupp, eller motsvarande inom fristående verksamhet,