Logo Logga in Bli medlem

Hot & våld i arbetet

Statistik visar att rektor är ett av flera yrken som ofta hamnar i hotfulla eller våldsamma situationer. Sveriges Skolledare kräver att regeringen skyndsamt går vidare med förslaget att ge skolledare ett förstärkt lagskydd.

Många skolledare vittnar om oro gällande hot och våld; både risken att de själva ska utsättas och oro för att något ska ske med medarbetare och/eller barn och elever. I en enkätundersökning från Lärarförbundet Skolledare från 2020 framkom att sex av tio skolledare i grundskolan har utsatts för hot av vårdnadshavare under de senaste tolv månaderna. Sju procent av skolledarna har utsatts för faktiskt fysiskt våld. Fyra av tio svarar att de under det senaste året mött elever som har utsatt dem för hot och var fjärde svarar att de har blivit utsatta för våld. Under våren 2022 drabbades flera skolor av allvarliga våldsinslag. Skolledare från många delar av landet vittnar om att samverkan mellan olika instanser runt eleverna inte är funktionell, att de inte fått det stöd de behöver när de lyfter upp oro kring specifika elever samt att resurser till särskilt stöd och elevhälsa sällan finns i den utsträckning som behövs.  

På regeringens bord ligger betänkandet ”En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner”. Utredningen föreslår att de två nya brotten våld eller hot respektive förgripelse mot utövare av viss samhällsnyttig funktion ska införas. På så vis kommer utbildningspersonal – därtill räknat rektorer och skolchefer – att omfattas av ett förstärkt lagskydd. Sveriges Skolledare kräver att regeringen skyndsamt går vidare med förslagen i utredningen.  

Arbetsgivaren är enligt arbetsmiljölagen skyldig att se till att starkt psykiskt påfrestande arbete till exempel hot och våld, inte leder till ohälsa. Därför är det viktigt att det finns handlingsplaner och rutiner för att såväl förebygga som hantera hotfulla och våldsamma situationer som kan uppstå. Lika viktigt är att skolledare som utsatts för detta snabbt får ett professionellt stöd från sin arbetsgivare. 

Det behövs även satsningar på det förebyggande arbetet för att minska riskerna för våld i skolan. Särskilt stöd ska sättas in i tid, elevhälsan ska stärkas och det behövs fler lärare och speciallärare i landets skolor. Skolledare måste få färre medarbetare per chef och en kraftigt ökad lön för att främja stabil skolutveckling. Dessa insatser kräver krafttag mot den underfinansiering av skolan som ökar risken för såväl skoldåd som det dagligt förekommande våldet. 

Arbetsmiljöverket har tagit fram information och checklistor för ett förebyggande arbete i syfte att minska riskerna att bli utsatt för hot och våld på arbetsplatsen. Även SuntArbetsliv och Afa Försäkring har material om hot och våld, läs vidare på länkarna nedan. 

Säkerhetsdialogen