Logo Logga in Bli medlem

Arbetsmiljö för dig som anställd

En god arbetsmiljö gynnar hälsa, trygghet och trivsel. God arbetsmiljö är en bra investering för medarbetare och arbetsgivare. Men arbetsmiljön är också reglerad i lag. Arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö gäller alla på arbetsplatsen – även chefer och andra ledare. Även barn och elever omfattas av de villkor som finns i arbetsmiljölagen.

Som skolledare behöver du därför förhålla dig till begreppet arbetsmiljö på två olika sätt. I rollen som chef företräder skolledaren arbetsgivaren och har ansvar för att personal och elever har en sund och säker arbetssituation. Ett av de viktigaste uppdragen för arbetsgivaren är att se till att organisationen främjar hälsa. Arbetsgivaren har även ansvar för att förebygga ohälsa och olyckor.  

Det är viktigt att komma ihåg att du som skolledare även har rollen som anställd och att samma krav på en god arbetsmiljö självklart gäller även dig och din arbetssituation. Du ska därför förvänta dig att din arbetsgivare följer upp och vidtar åtgärder kring din arbetsmiljö på samma sätt som du tar ansvar för dina medarbetare. Sveriges Skolledare jobbar för att förbättra skolledares villkor och, för att sprida kunskap kring skolledares arbetsbelastning och arbetssituation. Vi är din garant för att lagar och avtal ska följs och vi arbetar för att forskning kring arbetsmiljö ska uppmärksammas och nyttjas. 

Som medlem i Sveriges Skolledare har du möjlighet att få råd och stöd i alla frågor som rör arbetsmiljö. Om du har frågor kring eller synpunkter på din arbetsmiljö bör du alltid kontakta din arbetsgivare, dina lokala fackliga företrädare eller ditt skyddsombud. Hjälper inte det kan du kontakta vår chefsrådgivning för att få råd om hur du ska gå vidare.